معرفی

مشخصات فردی

معصومه انوری

نام - نام خانوادگی : معصومه   انوری

پست الکترونیکی : anvari@iaurasht.ac.ir anvariir@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی - میکروبیولوژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : باکتری شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی - میکروبیولوژی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1 ) عضو کمیته منتخب گروه غیر پزشکی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی از سال 87 تا 90

2 ) عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 86 تا 90

3 ) نماینده واحد در انجمن میکروب شناسی ایران

4 ) مدیر گروه زیست شناسی از85 تا89

5 ) عضو کارگروه بررسی توانائی علمی دبیرخانه هیات اجرائی جذب هیات علمی استان در رشته زیست شناسی از سال 89 تا 90

6 ) عضویت در کمیته علمی - فنی مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشوراز سال 86 تا 89

7 ) عضو کمیته ارتقاء گروه آموزشی علوم پایه از سال 89 تا 90

8) عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات گیلان از سال 90 تا 93

9) سرپرست گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات گیلان از سال 89 تا 91

10) عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از ابتدای سال 92 تاپایان سال 93

11) عضو کمیته جذب دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از ابتدای سال 92

12) مدیر گروه زیست شناسی از سال 93 تا 94

13) عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه ازسال  93 تا 94 

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

  • عضویت در انجمن میکروب شناسی ایران


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه زیست شناسی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-03-01

معصومه انوری
معصومه انوری

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    دانشیار
^